KHÓA TU 2020 TẠI THIỀN VIỆN TUÊ VIÊN
BAN GIÁO THỌ KHÓA TU THÁNG NGÀY
1 TV ĐẠI ĐĂNG MÙA XUÂN 4 10,11,12
2 THẦY BỒ ĐỀ LỂ PHẬT ĐẢN 5 24
3 LỂ VÍA QUAN ÂM 8 16
4 LỂ VU LAN 9 20
5 NI SƯ THUẦN TUÊ KHÓA TU 10 10,11
6 TV ĐẠI ĐĂNG MÙA THU 11 6,7,8
Trước khóa tu một tháng Thiền viện Tuệ Viên sẽ thông báo chương trình
tu học trong mục tin công đồng của các tờ tuần báo Toronto