LỊCH  TU HỌC NĂM 2019 (Updated Feb 5,2019)
ĐẠO TRÀNG TRÚC LÂM TOÀN GIÁC 
THIỀN VIÊN NGÀY GiẢNG TẠI
1 Trúc Lâm Đại Đăng Thứ sáu May 3, 2019 ĐT TL Toàn Giác
Khóa Tu Mùa Xuân Thứ bảy May 4, 2019 ĐT TL Toàn Giác
Chủ nhật May 5, 2019 TV Tuệ Viên
2 Diệu Nhân Thứ sáu July 5, 2019 ĐT TL Toàn Giác
Ni Sư Thuần Tuệ Thứ bảy July 6, 2019 ĐT TL Toàn Giác
Chủ nhật July 7, 2019 TV Tuệ Viên
3 Diệu Nhân Thứ bảy Sept 21, 2019 ĐT TL Toàn Giác
Ni Sư Thuần Bạch Chủ nhật Sept22, 2019 TV Tuệ Viên
4 Trúc Lâm Đại Đăng Thứ sáu Oct 11, 2019 ĐT TL Toàn Giác
Khóa Tu Mùa Thu Thứ bảy Oct 12, 2019 ĐT TL Toàn Giác
Chủ Nhật Oct 13, 2019 TV Tuệ Viên
Ghi chú:
1) Trước khóa tu một tháng, Đạo tràng sẽ thông báo lịch trình khóa tu trên các tờ báo tuần
2) Trong những tháng không có khóa tu, Đạo Tràng sẽ tu học và nghe Pháp Thiền Trúc Lâm