Thông báo l hi Vu Lan 1 tháng 9 , 2019 ti Thin Vin Trúc Lâm Tu Viên

Xin Xem>>

 

Website Thiền Trúc Lâm Yên Tử  – Toronto

Ghi lại các Video giảng Pháp Thiền Trúc Lâm tại thành phố Toronto từ năm 2012.
Video mới : “ Tán Tâm và Chánh Nim “ và “Muc đích trước mắt và Nền Tảng bên trong” do Ni Sư Thuần Tuệ giảng ngày 5 và 6 tháng 7, 2019
Xin xem >>

 

Lể khai mở Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác 13/4/2017

 Xin xem>>

 

Nhc Pht giáo

Xin chn>>