Tu học tháng 9, Thiền Trúc Lâm

Kính mời quý Phật tử tham dự một ngày Thiền tập từ 9:30 AM đến 4:00 PM thứ bảy 21 tháng 9, 2019 tại Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác số 3157 Rolling Stone Court, Mississauga. Ngày tu học do Ni Sư Thuần Bạch Thiền Viện Diệu Nhân,California hướng dẩn
Chương trình tu học buổi sáng: lể Phật, nghe Pháp, thọ trai. Buổi chiều: tọa Thiền, tham vấn đạo
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc 647 546 2110.
Thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông khai sáng vào thế kỷ thứ 13 tại núi Yên Tử ,Quảng Ninh và đã được Hoà Thượng Tôn Sư Thiền Sư Thích Thanh Từ khôi phục vào thập niên 1960.

 

Website Thiền Trúc Lâm Yên Tử  – Toronto

Ghi lại các Video giảng Pháp Thiền Trúc Lâm tại thành phố Toronto từ năm 2012.
Video mới : “ Tán Tâm và Chánh Nim “ và “Muc đích trước mắt và Nền Tảng bên trong” do Ni Sư Thuần Tuệ giảng ngày 5 và 6 tháng 7, 2019
Xin xem >>

 

Lể khai mở Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác 13/4/2017

 Xin xem>>

 

Nhc Pht giáo

Xin chn>>