Video: Tiếng chuông tĩnh thc

Ghi lại những hình ảnh Thầy Tuệ Giác thỉnh chuông và niệm bài hô chuông tại chùa Cham San (khu vực Niagara falls) sách tấn Phật tử tinh tấn tu học thành Phật độ chúng sanh.
Xin xem >>

Video: Những ngày bên HT Đạo Huệ và Thầy Tuệ Giác 

nhân dịp đến Toronto khai mở Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác.
Xin xem >>

 

Website Thiền Trúc Lâm Yên Tử  – Toronto

Ghi lại các Video giảng Pháp Thiền Trúc Lâm tại thành phố Toronto từ năm 2012.
Video mới : “ Tán Tâm và Chánh Nim “ và “Muc đích trước mắt và Nền Tảng bên trong” do Ni Sư Thuần Tuệ giảng ngày 5 và 6 tháng 7, 2019
Xin xem >>

 

Lể khai mở Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác 13/4/2017

 Xin xem>>

 

Nhc Pht giáo

Xin chn>>